Agentenbasierte Methoden für die fertigungsgerechte Planung adaptiver Modulbauweisen aus Betonfertigteilen

2020 | Articles / Book Chapters
BetonWerk International Nr. 3, 2020, S. 26

Menges, A., Schwinn, T., Stieler, D.

Menges, A., Schwinn, T., Stieler, D.: 2020, Agentenbasierte Methoden für die fertigungsgerechte Planung adaptiver Modulbauweisen aus Betonfertigteilen, in BetonWerk International Nr. 3, 2020, S. 26. (ISSN 1439-7706)

To the top of the page